AKTUALNOŚCI

15.09.2023

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Prosimy wszystkich biegaczy - dużych i małych (oraz ich rodziców) o zapoznanie się z kilkoma kwestiami...

czytaj więcej
14.09.2023

BIURO OBSŁUGI ZAWODÓW

Nasze Biuro Obsługi Zawodów jest już czynne!  Zapraszamy do Atrium Plejada , obok lokalu Pepco:...

czytaj więcej
14.09.2023

JOANNA JÓŹWIK NA NASZYM BIEGU

Dzięki naszemu patronowi tytularnemu - PKO Bankowi Polskiemu - zawodnikom 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu...

czytaj więcej
14.09.2023

TOYOTA bZ4x NA WEEKEND

Niezmiernie cieszymy się, że nasz wieloletni sponsor - Toyota Czajka - ufundował dodatkową nagrodę dla...

czytaj więcej

Imprezy towarzyszące

REGULAMIN BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

PÓŁMARATON JUNIOR ROZGRYWANYCH
W RAMACH 15. PKO BYTOMSKIEGO PÓŁMARATONU

I. Organizator, patroni medialni oraz sponsorzy.
Organizatorem biegów dla Dzieci i Młodzieży jest:

- 15. PKO Bytomskiego Półmaraton
- Stowarzyszenie Bytomska Lekkoatletyka
- C.H. ATRIUM PLEJADA.
- Platforma Zdrowia i Aktywności „Rusz Tyłek!”
Biegi są imprezą towarzyszącą 15. PKO Bytomskiego Półmaratonu.

II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja spędzania czasu rodzinnego w formie sportu oraz rekreacji.

III. Termin, miejsce, dystans.
1. Biegi odbędą się 21 września 2024r. w Bytomiu, przy CH ATRIUM PLEJADA.
Start oraz meta będą pokrywały się ze startem i metą 15.PKO BYTOMSKIEGO PÓŁMARATONU. Trasy
poszczególnych dystansów będą w całości twarde, asfaltowe, zlokalizowane na drogach i miejscach
parkingowych oraz dwóch rondach dojazdowych do CH PLEJADA.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest o godzinie 11:00 czyli po upływie limitu czasowego dla
uczestników 15. PKO BYTOMSKIEGO PÓŁMARATONU.
3. Biegi dla dzieci i młodzieży rozgrywane będą według następujących zasad:
- Oddzielne klasyfikacje dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych oraz dystansie
i godziny startu:
Bieg I - roczniki 2018 i młodsze dziewcząt (6 lat i młodsi)  - 200m - godzina 11:00
Bieg II - roczniki 2018 i młodsze chłopców (6 lat i młodsi)  - 200m – godzina 11:05
Bieg III– roczniki 2017 – 2016 dziewcząt   (7-8 lat)           - 300m – godzina 11:10
Bieg IV – roczniki 2017-2016 chłopców       (7-8 lat)          - 300m – godzina 11:15
Bieg V – roczniki 2015- 2014 dziewcząt      (9-10 lat)         -400m – godzina 11:20
Bieg VI – roczniki 2015 – 2014 chłopców    (9-10 lat)         - 400m – godzina 11:25
Bieg VII – roczniki 2013 – 2012 dziewcząt  (11-12 lat)     – 500m – godzina 11:30
Bieg VIII – roczniki 2013 – 2012 chłopców  (11-12 lat)     – 500m – godzina 11:35
Bieg IX – roczniki 2011 – 2010 dziewcząt   (13-14 lat )     - 700m – godzina 11:40
Bieg X –  roczniki 2011 - 2010 chłopców      (13-14 lat)     - 700m – godzina 11:45
Bieg XI – roczniki 2009 – 2008 dziewcząt    (15-16 lat)    - 1000m - godzina 11:50
Bieg XII – roczniki 2009 – 2008 chłopców    (15-16 lat)    - 1000 m -godzina 11:55

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia elektronicznego
(dostępnego na stronie www.bytomskipolmaraton.pl w zakładce „imprezy towarzyszące”) lub w
dniu zawodów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc oraz wniesienie opłaty startowej,
wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z
podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby
niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę zapisów najpóźniej do dnia:
 14 września 2024 r. godz. 23:59, w przypadku numerów imiennych
 21 września 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Podczas weryfikacji w biurze zawodów rodzic/ opiekun prawny składa stosowne oświadczenie .
3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i
analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z
każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z
prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających
uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych,
katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby
reklamowe i promocyjne.
Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 15. PKO PÓŁMARATONU BYTOMSKIEGO.
7. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

8. Opłata startowa wynosi 15 zł i jest płatna przelewem podczas dokonywania elektronicznego
zapisu. Dzieci i młodzież nie mające opłaconej opłaty startowej do dnia biegu, nie mają prawa do
startu .
9. Limit uczestników ( łącznie dla wszystkich biegów) wynosi 300.
10. Podczas odbierania pakietu startowego uczestnik musi okazać legitymację szkolną lub inny
dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. Pakiet startowy
1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
a) numer startowy
b) pamiątkowy medal na mecie
c) zdrowy baton oraz napój po zakończonym biegu
d) zestaw gadżetów – niespodzianek w zależności od sponsorów

VI. Klasyfikacje i nagrody
1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal 15.PKO BYTOMSKIEGO PÓŁMARATONU
2. Pierwsze trójki w każdym z biegów zostaną nagrodzone okolicznościowymi pucharami
ufundowanymi przez Platformę i Zdrowia i Aktywności „Rusz Tyłek!”
3. Uroczysta dekoracja wraz z wręczeniem nagród odbędzie się po ostatnim

VII. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne
lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części)
zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie

Organizator będzie informował na stronie www.bytomskipolmaraton.pl w zakładce „imprezy
towarzyszące”.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. W sprawach organizacyjnych i w razie pytań należy kontaktować się z Organizatorem.