AKTUALNOŚCI

15.09.2023

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Prosimy wszystkich biegaczy - dużych i małych (oraz ich rodziców) o zapoznanie się z kilkoma kwestiami...

czytaj więcej
14.09.2023

BIURO OBSŁUGI ZAWODÓW

Nasze Biuro Obsługi Zawodów jest już czynne!  Zapraszamy do Atrium Plejada , obok lokalu Pepco:...

czytaj więcej
14.09.2023

JOANNA JÓŹWIK NA NASZYM BIEGU

Dzięki naszemu patronowi tytularnemu - PKO Bankowi Polskiemu - zawodnikom 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu...

czytaj więcej
14.09.2023

TOYOTA bZ4x NA WEEKEND

Niezmiernie cieszymy się, że nasz wieloletni sponsor - Toyota Czajka - ufundował dodatkową nagrodę dla...

czytaj więcej

Imprezy towarzyszące

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

PÓŁMARATON JUNIOR - BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAPISY: https://www.zmierzymyczas.pl/1777/polmaraton-junior-biegi-dla-dzieci-i-mlodziezy.html

Regulamin biegów dzieci i młodzieży Półmaraton Junior rozgrywanych w ramach
14. PKO Bytomskiego Półmaratonu

I. ORGANIZATOR, PATRONI MEDIALNI I SPONSORZY
Organizatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest Stowarzyszenie Bytomska Lekkoatletyka. Biegi są imprezą towarzyszącą 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu.

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja spędzania czasu rodzinnego w formie sportu oraz rekreacji.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
1. Biegi odbędą się 16 września 2023 r. w Bytomiu, przy Centrum Handlowym Atrium Plejada. Start oraz meta będą pokrywały się ze startem i metą 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu. Trasy poszczególnych dystansów będą w całości twarde, asfaltowe
i zlokalizowane na drogach i miejscach parkingowych oraz dwóch rondach dojazdowych do Centrum Handlowego Atrium Plejada.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest o godzinie 14:15
3. Biegi dla dzieci i młodzieży rozgrywane będą według następujących zasad: oddzielne klasyfikacje dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych oraz dystansie i godzinie startu:
• Bieg I roczniki 2016-2019, 200m – godzina 14:15;
• Bieg II roczniki 2016-2019, 200m – godzina 14:20;
• Bieg III roczniki 2014-2015 dziewcząt,400m – godzina 14:25;
• Bieg IV roczniki 2014-2015 chłopców,400m – godzina 14:30;
• Bieg V roczniki 2012-2013 dziewcząt,600m – godzina 14:35;
• Bieg VI roczniki 2012-2013 chłopców,600m – godzina 14:40;
• Bieg VII roczniki 2010-2011 dziewcząt, 800m – godzina 14:45;
• Bieg VIII roczniki 2010-2011 chłopców, 800m – godzina 14:45;
• Bieg IX roczniki 2008-2009 dziewcząt, 1000m – godzina 14:50;
• Bieg X roczniki 2008-2009 chłopców, 1000m – godzina 14:50.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w latach 2008-2019.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia elektronicznego (dostępnego na stronie www.bytomskipolmaraton.pl w zakładce „imprezy towarzyszące”) oraz wniesienie opłaty startowej i wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu 
z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę zapisów najpóźniej do dnia 10 września 2023 roku godz. 20:00. Podczas weryfikacji w biurze zawodów rodzic/ opiekun prawny składa stosowne oświadczenie.
3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu.
7. Ze względów bezpieczeństwa, w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
8. Opłata startowa wynosi 15,00 zł i jest płatna przelewem do 7 dni od daty zapisu uczestnika na bieg. Dzieci i młodzież niemające opłaconej opłaty startowej w regulaminowym terminie, nie mają prawa do startu. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane poniżej:

ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci.

9. Limit uczestników (łącznie dla wszystkich biegów) wynosi 300.
10. Podczas odbierania pakietu startowego uczestnik musi okazać legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
• numer startowy;
• medal 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu po zakończonym biegu;
• zdrowy baton oraz napój po zakończonym biegu;
• zestaw gadżetów – niespodzianek.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal 14.PKO Bytomskiego Półmaratonu.
2. Pierwsze trójki w każdym z biegów zostaną nagrodzone okolicznościowymi pucharami ufundowanymi przez Platformę i Zdrowia i Aktywności „Rusz Tyłek!”.
3. Uroczysta dekoracja wraz z wręczeniem nagród będzie częścią uroczystości dekoracyjnych dorosłych biegaczy 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu.

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia
(w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian
w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.bytomskipolmaraton.pl w zakładce „imprezy towarzyszące”.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. W sprawach organizacyjnych i w razie pytań należy kontaktować się z organizatorem Maciejem Kurylasem tel. 730 864 817.

Prezes Stowarzyszenia Bytomska Lekkoatletyka
Maciej Kurylas
Telefon: +48 730 864 817
e-mail: maciejkurylas@gmail.com